Nông thôn mới >> Kinh tế

Yên Bái: Thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

08/03/2017 08:56:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó ban; thành viên Ban Chỉ đạo gồm các sở, ngành của tỉnh. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện dự án thành phần (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định nêu rõ: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm: Xây dựng, trình Trưởng Ban chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo; sắp xếp nơi làm việc và bảo đảm các điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy và cán bộ công chức của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

 

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h